تاریخ : 2023/01/01
انتخاب مجری برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی نمایشگاه ایران هلث هفدهم

موسسه طراحان فردای دیگر،بعنوان مجری برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی نمایشگاه ایران هلث هفدهم انتخاب شد.

بنابر مصوبه شورای سیاستگذاری ایران هلث هفدهم ، شرکت طراحان فردا به عنوان مجری و انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی به عنوان مشاور انتخاب شدند .

بدیهی است برنامه های اجرایی شرکت طراحان فردا متعاقبا" به اطلاع خواهد رسید .

نظرات شما
+ نظردهید