فایل قوانین را دانلود کرده و مطالعه فرمایید
کلیه قوانین و مقررات نمایشگاهی را مطالعه نموده و به هنگام مشارکت در هجدهمین نمایشگاه ایران هلث لحاظ خواهم نمود