:گروه تخصصی شرکت
تجهیزات پزشکی   
آزمایشگاهی    
دندانپزشکی    
دارویی و صنایع وابسته   
تاسیسات بیمارستانی   
: نوع شرکت
تولید کننده  
وارد کننده  
صادر کننده  
توزیع کننده  
خدماتی  
… علمی و مشاوره ای/نرم افزار/ بیمه/ کنترل کیفی/ اکوتوریسم و